இது பெண்ணின் இரவு, இரவு முழுவதும் என் மனைவியை ஆதிக்கம் செலுத்த அனுமதித்தேன்

கருத்துரைகள்

சுவர் கருத்துகளை இடுகையிட நீங்கள் உள்நுழைந்திருக்க வேண்டும். தயவு செய்து உள்நுழைய அல்லது பதிவுபெறுதல் (இலவசம்).

Ads